Algemene voorwaarden - Alwana oil

Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van JIMM ImportExport VOF handelend onder de handelsnaam Alwana Oil, gevestigd te Amsterdam. Alwana Oil is een merk van JIMM ImportExport VOF, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam met het inschrijfnummer 66898129 en het BTW-nummer NL856747543.B01.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Alwana Oil behoudt zich het recht voor om haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Levering zal plaatsvinden binnen 3 tot 7 werkdagen, tenzij een andere leveringstermijn op de website is aangegeven. Indien levering niet binnen 7 werkdagen plaats kan vinden, ontvangt de klant een e-mail van Alwana Oil met een nieuwe leveringsindicatie. In dat geval heeft de klant het recht om de overeenkomst met Alwana Oil te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Alwana Oil te melden. Alwana Oil zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen.

2.3 Alle op de website genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde leveringstermijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.4. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 werkdagen nadat Alwana Oil het in artikel 2.2 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

2.5. Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na ontvangst van het artikel, de onderliggende overeenkomst met Alwana Oil te ontbinden en het artikel te retourneren. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

2.6. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Alwana Oil te melden. De klant dient het artikel in de originele en ongeschonden verpakking, na overleg met Alwana Oil terug te sturen naar een door Alwana Oil vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

2.7. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Alwana Oil ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden heeft ontbonden, zal Alwana Oil deze betalingen binnen 14 werkdagen nadat Alwana Oil het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De verzendkosten die Alwana Oil heeft gemaakt om het artikel naar de klant toe te zenden zullen in mindering worden gebracht. De klant ontvangt dus de gedane betaling retour minus de verzendkosten.

2.8. Alwana Oil behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Alwana Oil of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

2.9. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Alwana Oil schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Alwana Oil de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Alwana Oil heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

2.10. Bezorging wordt verzorgd door PostNL of DPD, tenzij anders aangegeven op de website of tussen partijen anderszins is afgesproken. De levering is te volgen via het Track en Trace systeem van PostNL of DPD. Doorgaans bezorgt men de dag na verzenden (ook op zaterdag). Wij sturen u in de loop van dag van verzending automatisch per e-mail de link naar het Track en Trace systeem met uw bestelling. Zodra PostNL de bezorging meldt als 'afgeleverd', wordt de bestelling als afgehandeld beschouwd. Reclamaties over niet of onjuist bezorgen zijn dan niet meer mogelijk.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de website genoemd zijn in Euro's en inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4. Privacy
4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Alwana Oil dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Alwana Oil. Alwana Oil houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

4.2 Alwana Oil respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4.3 Alwana Oil maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

4.4. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

4.5. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Alwana Oil. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Alwana Oil. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.6. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Alwana Oil over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Alwana Oil. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

5. Garanties
5.1 Alwana Oil staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de productgarantie van het aan u geleverde artikel. Alwana Oil is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de geleverde artikelen voor elke individuele toepassing door u. 

5.2 U bent verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient u (alvorens over te gaan tot terugzending aan Alwana Oil) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Alwana Oil. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen uiterlijk tot maximaal 4 weken na levering aan Alwana Oil schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6. Offertes
6.1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant, behoudt Alwana Oil zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Alwana Oil slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7. Overeenkomst
7.1. Een overeenkomst tussen Alwana Oil en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Alwana Oil op haalbaarheid is beoordeeld.

7.2 Alwana Oil behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

7.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Alwana Oil passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien u elektronisch kunt betalen, zal Alwana Oil daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

7.4 Alwana Oil kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of u aan de betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Alwana Oil op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

8. Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties zoals gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van Alwana Oil, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding.

9. Overmacht
9.1. Alwana Oil is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Alwana Oil alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3. Alwana Oil behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Alwana Oil gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10. Communicatie
10.1 Alwana Oil is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Alwana Oil danwel tussen Alwana Oil en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Alwana Oil.

11. Klachten
11.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Alwana Oil serieus in behandeling worden genomen.

11.2. De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Alwana Oil (via brief of e-mail).

11.3. Alwana Oil zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. Alwana Oil zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Alwana Oil geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

12.2. Alwana Oil garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Alwana Oil geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

13. Diversen
13.1 Indien de klant aan Alwana Oil schriftelijk opgave doet van een adres, is Alwana Oil gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Alwana Oil een nieuw adres heeft doorgegeven.

13.2. Alwana Oil is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

14. Toepasselijke recht en geschillenregeling
14.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Alwana Oil is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Alwana Oil en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij Alwana Oil er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.